Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Ceneo oraz warunki świadczenia przez Ceneo.pl Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie Ceneo.
1.2. Ceneo.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
1.3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Ceneo jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu Ceneo możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
1.4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie Ceneo, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
1.5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Ceneo w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


2. DEFINICJE

2.1. Ceneo – prowadzona przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, utrzymywana przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w domenie ceneo.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Ceneo.pl Sp. z o.o.
2.2. Ceneo.pl sp. z o.o. (Ceneo.pl) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@ceneo.pl
2.3. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Ceneo konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Ceneo, umożliwiające między innymi dokonanie zakupu Towarów w Sklepie Internetowym w ramach usługi KUP TERAZ.
2.4. KUP TERAZ – bezpłatna usługa oferowana w ramach Serwisu Ceneo polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego Sklepom Internetowym oraz Kontrahentom prezentującym Towar w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta oferować Towary do zakupu z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych w Serwisie Ceneo, a Użytkownikom zawierać ze Sklepami Internetowymi oraz z Kontrahentami nieprowadzącymi Sklepów Internetowych, którzy prezentują Towar w Ramach Oferty Handlowej umowy sprzedaży dotyczące tych Towarów bezpośrednio ze stron Serwisu Ceneo (bez konieczności przechodzenia i rejestrowania się na stronach internetowych Sklepów Internetowych).
2.5. Kupujący – Użytkownik, który w ramach usługi KUP TERAZ dokonuje lub dokonał zakupu Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.6. Operator Płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym 4.994.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 779-23-08-495, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych w Serwisie Ceneo, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, z którą Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy pod adresem http://www.payu.pl/kontakt/formularze-kontaktowe-0
2.7. POK – Program Ochrony Kupujących udostępniany w ramach Serwisu Ceneo, polegający na przyznawaniu rekompensat Kupującym o statusie konsumenta, którzy nabyli Towar prezentowany w Serwisie Ceneo i na skutek nieuczciwego działania Sklepu Internetowego ponieśli szkodę związaną z tą transakcją. Zasady przyznawania rekompensat określone zostały w regulaminie POK, dostępnym pod adresem http://info.ceneo.pl/program-ochrony-kupujacych/regulamin-pok. Programem Ochrony Kupujących objęte są wyłącznie transakcje dokonane w usłudze „KUP TERAZ”.
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin.
2.9. Serwis Ceneo – prowadzony przez Ceneo.pl Sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.ceneo.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych Towarów.
2.10. Kontrahent – przedsiębiorca prowadzący Sklep Internetowy lub prezentujący Towar w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta, współpracujący z Ceneo.pl Sp. z o.o. na podstawie umowy o współpracy w ramach Serwisu Ceneo lub umowy o korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu Ceneo;
2.11. Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet, a także podmiot prowadzący ten sklep i współpracujący z Ceneo Sp. z o. o. w ramach Serwisu Ceneo.
2.12. Oferta Handlowa Kontrahenta – towary lub usługi oferowane przez Kontrahenta nie posiadającego Sklepu Internetowego, prezentowane w Serwisie Ceneo i oferowane do sprzedaży wyłącznie w ramach Usługi.
2.13. Taniomania.pl – wyszukiwarka, która jest udostępniana przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w domenie internetowej taniomania.pl i służy przede wszystkim promocji wybranych Towarów dostępnych w Serwisie Ceneo. Szczegóły dotyczące działania i korzystania z tej wyszukiwarki zawarte zostały w pkt 6 niniejszego Regulaminu.
2.14. Towar – produkt lub usługa prezentowane w Serwisie Ceneo i oferowane przez Sklepy Internetowe oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.
2.15. Umowa – umowa o świadczenie Usług w Serwisie Ceneo zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo.pl Sp. z o.o. w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług.
2.16. Usługa płatnicza – realizowana przez Operatora Płatności usługa zapłaty za Towary nabywane w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.
2.17. Usługi – świadczone dla Użytkowników przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo nieodpłatne usługi, w szczególności usługa KUP TERAZ oraz usługi w zakresie prezentacji w Serwisie Ceneo oferty handlowej Sklepu Internetowego oraz Oferty Handlowej Kontrahenta w określonych kategoriach.
2.18. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu Ceneo.


3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z CENEO

3.1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Ceneo ma charakter nieodpłatny.
3.2. Ceneo.pl Sp. z o.o. nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta. Ceneo.pl Sp. z o.o. informuje w Serwisie Ceneo o Towarach oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem w ramach usługi KUP TERAZ. Szczegółowe zasady korzystania z usługi KUP TERAZ zawarte zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3.3. W ramach Serwisu Ceneo umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
a) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Kontrahentów,
b) porównanie cen Towarów oferowanych przez Kontrahentów,
c) wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii lub recenzji dotyczących Towarów, Sklepów Internetowych oraz Oferty Handlowej Kontrahentów lub przebiegu transakcji w Sklepie Internetowym lub na dedykowanej Kontrahentowi stronie w Serwisie Ceneo, w tym poprzez wypełnienie ankiety przesłanej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w związku z transakcją zawartą z Kontrahentem, w której Użytkownik bierze lub brał udział,
d) zamieszczanie komentarzy dotyczących opinii Kupujących,
e) zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów, Sklepów Internetowych lub Oferty Handlowej Kontrahenta oraz przebiegu transakcji w ramach usługi KUP TERAZ,
f) przejście na strony Sklepów Internetowych, których oferta Towarów jest prezentowana w Serwisie Ceneo, lub na dedykowaną Kontrahentowi stronę w Serwisie Ceneo,
g) zakup Towaru w ramach usługi KUP TERAZ na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Zasad świadczenia usługi KUP TERAZ dla Kupujących,
h) dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie Ceneo, w tym gromadzenie i dostęp do historii oraz statusów zamówień w ramach zakładki „Moje zamówienia”,
i) korzystanie z Usług, w tym:
i) powiadomienia o zmianie ceny Towaru w Sklepie Internetowym lub w Ofercie Handlowej Kontrahenta,
ii) powiadomienia o nowych komentarzach i opiniach prezentowanych w ramach Serwisu Ceneo,
iii) otrzymywania newslettera,
iv) powiadamiania o nowych ofertach Sklepów Internetowych oraz Ofertach Handlowych Kontrahenta,
v) branie udziału w konkursach organizowanych w Serwisie Ceneo.
j) tworzenie zestawów złożonych z umieszczonych przez użytkownika zdjęć oraz oznaczonych na tych zdjęciach towarów,
k) zamieszczanie zdjęć do opiniowanych w punkcie c) powyżej towarów.
3.4. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie Ceneo pochodzą od Sklepów Internetowych lub od Kontrahentów prezentujących Towar w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta. Ceneo.pl Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie Ceneo były przedstawiane przez Sklepy Internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.
3.5. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem odbywa się na warunkach określonych przez Kontrahenta w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ceneo.pl Sp. z o.o. nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji (z wyłączeniem czynności realizowanych przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w Serwisie Ceneo, w tym ramach usługi KUP TERAZ).
3.6. Ceneo.pl Sp. z o.o. nie odpowiada:
a) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta przez Użytkownika,
b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,
c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta,
d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Kontrahentów.
3.7. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Kontrahenta, Kontrahent będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.
3.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez Ceneo.pl Sp. z o.o. na stronach Serwisu Ceneo (w tym na stronach dotyczących określonego Towaru lub usługi) jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu Internetowego jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu Internetowego.
3.9. Użytkownik o statusie konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży określonego Towaru prezentowanego w Serwisie Ceneo i na skutek nieuczciwego działania Sklepu Internetowego poniósł szkodę w związku z tą transakcją może dochodzić rekompensaty na zasadach określonych w regulaminie POK.
3.10. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu Ceneo, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie Ceneo, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Ceneo, przysługują Ceneo.pl Sp. z o.o. lub podmiotom trzecim.
3.11. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany.
W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
3.12. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Ceneo.pl Sp. z o.o.
3.13. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie Ceneo.
3.14. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień lub newslettera dostępnych w ramach Serwisu Ceneo, w tym wskazanych w pkt 3.3.i Regulaminu, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Ceneo.pl Sp. z o.o. z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie Ceneo.
3.15. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści w tym zdjęcia umieszczone przez niego w Serwisie Ceneo nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.
3.16. Umieszczone przez Użytkownika zdjęcia nie mogą zawierać:
a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza Ceneo.pl Sp. z o.o.,
c) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
d) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
e) treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, lub uprawnienia osób trzecich, o których mowa w punkcie 3.15.
3.17. Poprzez umieszczenie zdjęcia w Serwisie Ceneo, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie ze zdjęcia oraz jego publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez Ceneo.pl Sp. z o.o. dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie, w celach marketingowych i promocyjnych, a także na blokadę publikacji lub usunięcie zdjęcia z Serwisu w przypadku złamania postanowień Regulaminu, w szczególności punktu powyżej.


4. REJESTRACJA

4.1. Użytkownicy mają możliwość:
a) korzystania z Serwisu Ceneo bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub
b) dokonania rejestracji w Serwisie Ceneo za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie Ceneo i logowania się w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie Ceneo, a także mają możliwość
c) logowania się w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych, w tym Google, Facebook oraz Allegro.
4.2. Rejestracja w Serwisie Ceneo następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie Ceneo danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu Ceneo.
4.3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo.pl Sp. z o.o.
4.4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje. Rezygnacja z rejestracji w Serwisie Ceneo (rozwiązanie Umowy) możliwa jest przez pomocy linku umieszczonego w wiadomości e-mail Serwisu Ceneo (potwierdzeniu rejestracji) lub poprzez wysłanie wiadomości na zasadach opisanych w punkcie 10.2.
4.5. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo.pl Sp. z o.o. o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą dokonania czynności, o których mowa w zdaniu 1. punkcie 4.4. powyżej.
4.6. Wraz z zawarciem Umowy w Serwisie Ceneo dla Użytkownika udostępniane jest Konto pozwalające między innymi na monitorowanie zamówień  oraz ich historii w związku z realizacją przez Użytkownika usługi KUP TERAZ, o której mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu.
4.7. Do korzystania z niektórych Usług może być konieczne dokonanie rejestracji w Serwisie Ceneo (w tym zalogowanie się w Serwisie Ceneo) lub zalogowanie się z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych, w tym Google, Facebook lub Allegro.
4.8. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Ceneo. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
4.9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w punkcie 4. 5 powyżej umowy odstąpić bez podania przyczyny.  Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik dokonał czynności, o których mowa w punkcie 5.1. poniżej.


5. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

5.1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie Ceneo wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do Towaru w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, Sklepu Internetowego lub Oferty Handlowej Kontrahenta oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników.
5.2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.
5.3. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail, numeru zamówienia nadanego przez Kontrahenta podczas zakupu Towaru lub dowolnego oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim).
5.4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać:
a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza Ceneo.pl Sp. z o.o.,
c) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów,
d) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem gdy dostępne w Serwisie Ceneo narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi w Serwisie Ceneo (np. formularze internetowe) dopuszczają wskazanie danych Użytkowników lub innych osób fizycznych,
e) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
f) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Kontrahentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Kontrahentów.
g) treści nieprawdziwych.
5.5. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
5.6. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Ceneo.pl Sp. z o.o. upoważniona jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Ceneo.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
a) stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego samego numeru zamówienia),
b) odnosi się do innego Kontrahenta niż opiniowany,
c) odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana,
d) jest wystawiona sobie przez Kontrahenta lub przez innego Kontrahenta,
e) wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail,
f) została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
g) odnosi się do wadliwego numeru zamówienia lub innego niż opiniowany Towar,
h) narusza zasady określone w pkt 5.4. Regulaminu,
i) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
j) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
k) jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.;
l) jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru, Sklepu Internetowego, Oferty Handlowej Kontrahenta lub z innych dostępnych źródeł;
5.7. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie Ceneo, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Ceneo.pl Sp. z o.o., a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym. W szczególności dotyczy to opinii na temat Towarów lub Sklepów Internetowych oraz realizacji transakcji.
5.8. Kontrahent poprzez narzędzia udostępnione przez Ceneo Sp. z o. o. może skontaktować się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia, sprostowania, zmiany lub usunięcia treści wypowiedzi.


6. WYSZUKIWARKA TANIOMANIA.PL

6.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do użytkowników Internetu korzystających z wyszukiwarki Taniomania.pl.
6.2. Wyszukiwarka Taniomania.pl jest narzędziem umożliwiającym wyszukiwanie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe i prezentowanych w Serwisie Ceneo. Wyszukiwanie może być dokonywane w szczególności według: kategorii produktowej, nazwy lub modelu Towaru lub frazy powiązanej z określonymi Towarami.
6.3. Ceneo.pl Sp. z o.o. podejmować będzie starania mające na celu ciągłe poszerzanie zasobów wyszukiwarki Taniomania.pl i polepszanie jakości wyników wyszukiwania.
6.4. Ceneo.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo usuwania z wyników wyszukiwania tych wyników (w tym stron, serwisów lub domen Sklepów Internetowych), które:
a) zawierają treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,
b) stanowią przekierowanie na inną stronę niż strona Sklepu Internetowego bądź zawierają (w tym prezentują) – także w zmodyfikowany sposób – treść innej strony internetowej.


7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

7.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały Ceneo.pl Sp. z o.o. przekazane w związku ze świadczeniem Usług (w tym danych osobowych Kupujących), jest Ceneo.pl Sp. z o.o.. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w niniejszym pkt 7.1., mogą być przekazane Ceneo.pl Sp. z o.o. w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie Ceneo.
7.2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 7.1., są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
7.3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 7.1., przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Ceneo.pl Sp. z o.o. usług (w tym świadczenia usługi KUP TERAZ w odniesieniu do Kupujących), a także w celach związanych ze świadczeniem usług przez Ceneo.pl Sp. z o.o.
7.4. Ceneo.pl Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Ceneo.pl Sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ceneo.pl Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
7.5. Ceneo.pl Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom, o których mowa w pkt 7.1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w pkt 7.1., mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Ceneo.pl Sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Ceneo.pl Sp. z o.o. danych osobowych innemu niż Ceneo.pl Sp. z o.o. administratorowi danych.
7.6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 7.1., mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 7.1., mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Ceneo.pl Sp. z o.o., a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Ceneo.pl Sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług przez Ceneo.pl Sp. z o.o. oraz Kontrahentom. W szczególności dane osobowe:
a) Użytkowników nie będących Kupującymi mogą być przekazywane przez Ceneo.pl Sp. z o.o. Kontrahentom w celu umożliwienia oferowania tym Użytkownikom Towarów do zakupu w ramach KUP TERAZ.
b) Kupujących mogą być przekazywane przez Ceneo.pl Sp. z o.o. Kontrahentom w celu umożliwienia im obsługi procesu dokonania przez tych Kupujących zakupu Towarów u Kontrahentów.
c) Dane Kupujących,  imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, są przekazywane przez Ceneo.pl Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, w celu zrealizowania Usług płatniczych oraz w celach wypełnienia przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usług płatniczych. W zakresie danych osobowych wskazanych powyżej administratorem danych osobowych jest również Operator płatności.
7.7. Ceneo.pl Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Ceneo w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
7.8. Ceneo.pl Sp. z o.o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Ceneo używane są przez Ceneo.pl Sp. z o.o. pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Ceneo. Uzyskane przez Ceneo.pl Sp. z o.o. informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Ceneo.pl Sp. z o.o. informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Ceneo może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.


8. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU CENEO

8.1. Ceneo.pl Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Ceneo. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Ceneo.pl Sp. z o.o. podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane w sekcji „Aktualności”, do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej Serwisu Ceneo.
8.2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
8.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu Ceneo związanych z porównywaniem cen oraz możliwością dokonania zakupu w ramach usługi KUP TERAZ.
8.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu Ceneo inny niż wskazany w powyższym pkt. 8.3.
8.5. W przypadku wystąpienia awarii technicznej lub błędu technicznego w trakcie korzystania przez Użytkownika z usługi KUP TERAZ, co spowoduje w szczególności niezakończenie transakcji, Ceneo.pl Sp. z o.o. skontaktuje się indywidualnie z Użytkownikiem (Kupującym).


9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu Ceneo.
9.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Ceneo.pl Sp. z o.o. – Ceneo, Legnicka 48 G 54-202 Wrocław bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@ceneo.pl.
9.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ceneo.pl Sp. z o.o. zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
9.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Ceneo.pl Sp. z o.o. prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
9.5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
9.6. Ceneo.pl Sp. z o.o. zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta, od którego Towar pochodzi.


10. ROZWIĄZANIE UMOWY

10.1. Świadczenie usług przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
10.2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres Ceneo.pl Sp. z o.o., – Ceneo, Legnicka 48 G 54-202 Wrocław lub za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: https://www.ceneo.pl/My-Account/Login?ReturnUrl=%2fMy-Account%2fdeleteaccount 
10.3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w trybie natychmiastowym gdy:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub
b) stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub
c) działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Ceneo Sp z o.o. lub w inny sposób istotnie szkodzą Ceneo.pl Sp. z o.o.
10.4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Ceneo.pl Sp. z o.o. uprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Ceneo.pl Sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu Ceneo, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie Ceneo oraz logujących się w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych – także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.
11.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Ceneo.pl Sp. z o.o., nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Ceneo oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w punkcie 11.1.
11.3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w punktach 10.1 i 10.2.
11.4. Kupujący, którzy rozpoczęli korzystanie z usługi KUP TERAZ przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizują daną transakcje w ramach KUP TERAZ na zasadach dotychczasowych.
11.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11.6. W sprawach dotyczących korzystania z Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro.
11.7. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
11.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, o których mowa w pkt 11.7. pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.
11.9. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres odr@ceneo.pl
11.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26. lipca 2016.


Załącznik nr 1 do REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW CENEO
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI „KUP TERAZ” DLA KUPUJĄCYCH

1. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI KUP TERAZ

1.1. Usługa KUP TERAZ świadczona jest przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w Serwisie Ceneo.
1.2. Usługa KUP TERAZ umożliwia Użytkownikom nabywanie Towarów pochodzących ze Sklepów Internetowych na stronach Serwisu Ceneo (bez konieczności rejestrowania się w każdym Sklepie Internetowym, z którego pochodzi nabywany Towar) lub od Kontrahentów nieprowadzących Sklepu Internetowego, którzy prezentują swoje Towary w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.
1.3. Transakcja sprzedaży w ramach KUP TERAZ odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Załączniku, Regulaminie, regulaminie Kontrahenta oraz według obowiązujących przepisów prawa.
1.4. Przed dokonaniem zakupu Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Kontrahenta, od którego nabywany Towar pochodzi. Zapoznanie się z regulaminem Kontrahenta możliwe jest w trakcie składania zamówienia.
1.5. Kupujący ma możliwość dokonywania zamówień w ramach usługi KUP TERAZ przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu oraz 365 dni w roku z zastrzeżeniem postanowień dotyczących przerw technicznych oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej.


2. ZASADY NABYWANIA TOWARÓW W RAMACH „KUP TERAZ”.

2.1. W przypadku Użytkownika niezarejestrowanego w Serwisie Ceneo lub niezalogowanego danymi z innych serwisów (na zasadach opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu) możliwość dokonania zakupu w ramach KUP TERAZ następuje po wypełnieniu elektronicznego formularza obejmującego w szczególności dane takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. Dane wskazywane przez Kupującego muszą być pełne, aktualne oraz nie naruszać praw osób trzecich. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna potwierdzająca prawidłowe jego wypełnienie oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
2.2. Z chwilą  otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, następuje zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo.pl Sp. z o.o. o na świadczenie usługi KUP TERAZ.
2.3. Użytkownik niezarejestrowany lub niezalogowany danymi z innych serwisów będący konsumentem , który zawarł umowę z Ceneo.pl Sp. z o.o. o na świadczenie usługi KUP TERAZ. Może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Zasady odstąpienia od umowy , w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
2.4. Kupujący posiadający już Konto może modyfikować dane w związku z transakcją, w szczególności podać inny adres dostawy.
2.5. Dokonując zakupu w ramach „KUP TERAZ” Kupujący korzysta z wirtualnego koszyka. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu gromadzenie wybranych Towarów przed ich zamówieniem, przeliczanie ich wartości oraz kosztów dostawy. Przed złożeniem zamówienia Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Towarów lub ich usuwanie.
2.6. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu, Kupujący zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień. Formularz zamówienia może składać się z formularzy jednostkowych, służących do określenia:
a) adresu dostawy,
b) sposobu dostawy,
c) sposobu dokonania płatności za Towar,
d) formy dowodu zakupu,
e) akceptacji niniejszego Załącznika oraz regulaminów Sklepów Internetowych, z których Towar pochodzi.
2.7. W przypadku Kupujących posiadających Konto, Towar zostanie przesłany na adres przypisany do Konta, chyba że Kupujący wskaże inny adres dostawy.
2.8. Złożenie zamówienia wymaga wskazania przez Kupującego wszelkich niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji danych, a także dokonania akceptacji stosownych regulaminów.
2.9. Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sklepom Internetowym, z których Towary pochodzą tych danych objętych formularzem zamówienia lub przypisanych do Konta, które służą do realizacji transakcji.
2.10. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez   Kupującego Kontrahentowi(sprzedawcy).
2.11. Po potwierdzeniu płatności za Towar (ewentualnie po wybraniu opcji – płatność przy odbiorze) Kupujący otrzymuje w drodze korespondencji elektronicznej wiadomość od Serwisu Ceneo o przekazaniu zamówienia do właściwych Kontrahentów.
2.12. Z chwilą otrzymania przez Kupującego kolejnej wiadomości e-mail informującej o przyjęciu przez Kontrahenta zamówienia do realizacji, następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem.
2.13.    W przypadku zamówień opłacanych z góry, które nie zostaną opłacone przez Kupującego w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia, jak również w przypadku, gdy Kontrahent w ciągu 14 dni od opłacenia przez Kupującego zamówienia nie przyjmie zamówienia do realizacji (punkt 2.11), Ceneo.pl Sp. z o.o. anuluje zamówienie, a kwota zamówienia (cena wraz z kosztami dostawy) jest zwracana Kupującemu za pośrednictwem Operatora płatności.
2.14. Płatności za nabywane Towary (cena oraz koszty dostawy) mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie Ceneo w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez Operatora płatności w ramach Usługi płatniczej.
2.15. Wszystkie wskazane w Serwisie Ceneo ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy Towaru do Kupującego wskazywane są odrębnie.
2.16. Kupujący dokonuje zakupu Towaru według cen oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
2.17. W przypadku, gdy Kupujący zamówił Towary od różnych Kontrahentów, dostawa nastąpi od każdego Kontrahenta odrębnie w terminie i na zasadach określonych przez Kontrahenta na adres wskazany przez Kupującego. Niektóre Sklepy Internetowe umożliwiają odbiór osobisty Towaru, o czym Kupujący zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia.


3. USŁUGI PŁATNICZE

3.1. Kupujący dokonując wyboru formy płatności w ramach usługi KUP TERAZ ma możliwość skorzystania z Usługi płatniczej świadczonej przez Operatora płatności.
3.2. W ramach Usługi płatniczej Operator płatności obsługuje:
a) płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,
b) płatności dokonywane w pieniądzu polskim w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych.
c) płatności dokonywane za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z Operatorem płatności w ramach realizacji Usługi płatniczej.


4. OCHRONA PRYWATNOŚCI

4.1. Dane osobowe Kupujących, przekazane przez Ceneo.pl Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.2. Operator Płatności z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Operator Płatności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator Płatności sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
4.3. Operator Płatności zapewnia Kupującym, których dane osobowe zostały mu przekazane przez Ceneo.pl Sp. z o.o., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący, których dane osobowe zostały przekazane przez Ceneo.pl Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator Płatności zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora Płatności danych osobowych innemu niż Operator Płatności administratorowi danych.
4.4. Dane osobowe Kupujących, których dane osobowe zostały przekazane przez Ceneo.pl Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora Płatności Usług płatniczych. Dane osobowe Kupujących, których dane osobowe zostały przekazane przez Ceneo.pl Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji Usług płatniczych, a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora Płatności czynności związane ze świadczeniem Usług płatniczych.


5. REKLAMACJE

5.1. Kupujący może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w ramach KUP TERAZ, w tym reklamacje dotyczące usług Operatora płatności.
5.2. Reklamacje kierowane do Ceneo.pl Sp. z o.o. składa się oraz rozpatrywane będą na zasadach określonych w punkcie 9 Regulaminu (Postępowanie reklamacyjne), z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
5.3. W przypadku skierowania do Ceneo.pl Sp. z o.o. reklamacji dotyczącej Usług płatniczych, reklamacja taka zostanie przekazana Operatorowi Płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany poprzez przesłanie na jego adres e-mail stosownego powiadomienia. W takiej sytuacji okres rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o 7 dni.
5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail przypisany do Konta Kupującego.
5.5. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy sprzedaży należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta. Reklamacje takie nie będą rozpatrywane przez Ceneo.pl Sp. z o.o.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Świadczenie usług przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w ramach usługi KUP TERAZ dla Użytkowników niezarejestrowanych w Serwisie Ceneo lub niezalogowanego danymi z innych serwisów (na zasadach opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu)  ma charakter terminowy i trwa przez okres  nabycia Towaru pochodzącego od Kontrahenta prezentującego swoją ofertę na stronach Serwisu Ceneo.
6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
6.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Załącznikiem i Regulaminem stosuje się regulamin Kontrahenta.
6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem oraz Regulaminem zastosowanie znajduje regulamin Kontrahenta.
6.5. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Ceneo.pl Sp. z o.o. oraz dla umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Operatorem płatności, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach KUP TERAZ lub Usługi płatniczej na warunkach określonych w niniejszym Załączniku jest prawo polskie.
6.6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w ramach usługi KUP TERAZ lub przez Operatora płatności w ramach Usługi płatniczej będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , podając nasz adres odr@ceneo.pl


Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od umowy z Ceneo oraz odstąpieniu umowy KUP TERAZ – wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta)  możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: kontakt@ceneo.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (dokonałeś czynności, o których mowa w punkcie 5.1. Regulaminu)


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Ceneo.pl Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań
kontakt@ceneo.plJa ………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Ceneo.pl(*)/ w ramach KUP TERAZ(*)
Data zawarcia umowy to ……….(*) Niepotrzebne skreślić.