REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW CENEO

(WAŻNY OD 1.01.2023 r.)

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Ceneo oraz warunki świadczenia przez Ceneo.pl sp. z o.o. na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie Ceneo.
 1.2. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.

 1.3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Ceneo jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu Ceneo możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową a także aplikację mobilną w zakresie niektórych funkcjonalności.

 1.4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie Ceneo, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.

 1.5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Ceneo w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

2. DEFINICJE

 2.1. Ceneo – prowadzona przez Ceneo.pl sp. z o.o. w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, utrzymywana przez Ceneo.pl sp. z o.o. w domenie ceneo.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Ceneo.pl sp. z o.o.

 2.2. Ceneo.pl sp. z o.o. – spółka z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 A, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@ceneo.pl

 2.3. Ceneolokalnie – prowadzony przez Ceneo.pl sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.ceneolokalnie.pl serwis internetowy służący do prezentacji Użytkownikom przez Kontrahentów ogłoszeń dotyczących Towarów lub usług z odbiorem osobistym według kryterium miejsca, w którym Użytkownik chce dokonać zakupu i odbioru Towaru lub usługi.

 2.4. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Ceneo konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Ceneo, umożliwiające między innymi dokonanie zakupu Towarów w Sklepach Internetowych Kontrahentów Ceneo.pl sp. z o.o., w ramach usługi „Kup Teraz”.

 2.5. Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, zarządzanych i udostępnianych przez Ceneo.pl sp. z o.o. lub danego Kontrahenta, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług w sieci Internet, w określonej domenie.

 2.6. Kup Teraz – bezpłatna usługa oferowana w ramach Serwisu Ceneo polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego Sklepom Internetowym oraz Kontrahentom prezentującym Towar w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta oferować Towary do zakupu z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych w Serwisie Ceneo, a Użytkownikom zawierać ze Sklepami Internetowymi oraz z Kontrahentami nieprowadzącymi Sklepów Internetowych, którzy prezentują Towar w Ramach Oferty Handlowej umowy sprzedaży dotyczące tych Towarów bezpośrednio ze stron Serwisu Ceneo (bez konieczności przechodzenia i rejestrowania się na stronach internetowych Sklepów Internetowych).

 2.7. Kupujący – Użytkownik, który w ramach usługi „Kup Teraz” dokonuje lub dokonał zakupu Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 2.8. Operator Płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym 4 944 000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 779-23-08-495, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych w Serwisie Ceneo, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, z którą Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy pod adresem:

http://www.payu.pl/kontakt/formularzekontaktowe-0
 2.9. POK – Program Ochrony Kupujących udostępniany w ramach Serwisu Ceneo, polegający na przyznawaniu rekompensat Kupującym o statusie konsumenta, którzy nabyli Towar prezentowany w Serwisie Ceneo i na skutek działania Sklepu Internetowego, które było niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, ponieśli szkodę związaną z tą transakcją. Zasady przyznawania rekompensat określone zostały w regulaminie POK, dostępnym pod adresem http://info.ceneo.pl/program-ochrony-kupujacych/regulamin-pok/ Programem Ochrony Kupujących objęte są wyłącznie transakcje dokonane w usłudze „Kup Teraz”.

 2.10. Regulamin – niniejszy regulamin.

 2.11. Serwis Ceneo – prowadzony przez Ceneo.pl sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.ceneo.pl serwis internetowy służący prezentacji lub promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych Towarów.

 2.12. Kontrahent – przedsiębiorca prowadzący Sklep Internetowy lub prezentujący Towar w ramach swojej Oferty Handlowej, współpracujący z Ceneo.pl sp. z o.o. na podstawie umowy o współpracy w ramach Serwisu Ceneo lub umowy o korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu Ceneo.

 2.13. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Kontrahenta wiadomości e-mail informującej o przyjęciu przez Kontrahenta zamówienia do realizacji, następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem.

 2.14. Oferta Handlowa– towary lub usługi oferowane przez Kontrahenta nieposiadającego Sklepu Internetowego, prezentowane w Serwisie Ceneo i oferowane do sprzedaży wyłącznie w ramach Usługi.

 2.15. Taniomania.pl – wyszukiwarka, która jest udostępniana przez Ceneo.pl sp. z o.o. w domenie internetowej taniomania.pl i służy przede wszystkim promocji wybranych Towarów dostępnych w Serwisie Ceneo. Szczegóły dotyczące działania i korzystania z tej wyszukiwarki zawarte zostały w pkt 6 niniejszego Regulaminu.

 2.16. Towar – produkt lub usługa prezentowane w Serwisie Ceneo i oferowane przez Sklepy Internetowe oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.

 2.17. Umowa – umowa o świadczenie Usług w Serwisie Ceneo zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo.pl sp. z o.o. w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług.

 2.18. Usługa płatnicza – realizowana przez Operatora Płatności usługa zapłaty za Towary nabywane w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.

 2.19. Usługi – świadczone dla Użytkowników przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo nieodpłatne usługi, w szczególności usługa „Kup Teraz”, usługi w zakresie prezentacji w Serwisie Ceneo oferty handlowej Sklepu Internetowego oraz Oferty Handlowej Kontrahenta w określonych kategoriach oraz Usługi cyfrowe.

 2.20. Usługi cyfrowe - świadczone dla Użytkowników przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo nieodpłatne usługi pozwalające Użytkownikowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi lub

c) inne formy interakcji przy pomocy takich danych, m.in.

w postaci Konta, aplikacji, w tym aplikacji mobilnych, usługi Kup Teraz, Ceneolokalnie.

  2.21. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu Ceneo, w tym Zarejestrowany Użytkownik.

 2.22. Zarejestrowany Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu Ceneo, który jest zarejestrowany w Serwisie Ceneo, zgodnie z postanowieniem pkt 4 niniejszego Regulaminu.

 

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z CENEO

 3.1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Ceneo ma charakter nieodpłatny.

 3.2. Ceneo.pl sp. z o.o. nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta. Ceneo.pl sp. z o.o. informuje w Serwisie Ceneo o Towarach oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem w ramach usługi „Kup Teraz”. Szczegółowe zasady korzystania z usługi „Kup Teraz” zawarte zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 3.3. W ramach Serwisu Ceneo umożliwia się Użytkownikowi m.in.:

 a) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Kontrahentów,

 b) porównanie cen Towarów oferowanych przez Kontrahentów,

 c) wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii lub recenzji dotyczących Towarów, Sklepów Internetowych oraz Oferty Handlowej Kontrahentów lub przebiegu transakcji w Sklepie Internetowym lub na dedykowanej Kontrahentowi stronie w Serwisie Ceneo, w tym poprzez wypełnienie ankiety przesłanej przez Ceneo.pl sp. z o.o. w związku z transakcją zawartą z Kontrahentem, w której Użytkownik bierze lub brał udział,

 d) zamieszczanie komentarzy dotyczących opinii Kupujących,

 e) zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów, Sklepów Internetowych lub Oferty Handlowej Kontrahenta oraz przebiegu transakcji w ramach usługi „Kup Teraz”,

 f) przejście na strony Sklepów Internetowych, których oferta Towarów jest prezentowana w Serwisie Ceneo, lub na dedykowaną Kontrahentowi stronę w Serwisie Ceneo,

 g) zakup Towaru w ramach usługi „Kup Teraz” na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Zasad świadczenia usługi „Kup Teraz” dla Kupujących,

 h) dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie Ceneo, w tym gromadzenie i dostęp do historii oraz statusów zamówień w ramach zakładki „Moje zamówienia”,

 i) korzystanie z Usług, w tym:

  • powiadomienia o zmianie ceny Towaru w Sklepie Internetowym lub w Ofercie Handlowej Kontrahenta,

  • powiadomienia o nowych komentarzach i opiniach prezentowanych w ramach Serwisu Ceneo,

  • otrzymywania newslettera,

  • powiadamiania o nowych ofertach Sklepów Internetowych oraz Ofertach Handlowych Kontrahenta,

  • branie udziału w konkursach organizowanych w Serwisie Ceneo.

 j) tworzenie zestawów złożonych z umieszczonych przez Użytkownika zdjęć oraz oznaczonych na tych zdjęciach Towarów,

 k) zamieszczanie zdjęć do opiniowanych Towarów, o czym mowa w pkt c) powyżej.

 3.4. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie Ceneo pochodzą od Sklepów Internetowych lub od Kontrahentów prezentujących Towar w ramach swojej Oferty Handlowej. Ceneo.pl sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie Ceneo były przedstawiane przez Sklepy Internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.

 3.5. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem odbywa się na warunkach określonych przez Kontrahenta w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ceneo.pl sp. z o.o. nie odpowiada za dostawę Towaru ani za transakcję, o której mowa w zdaniu powyżej.

 3.6. Ceneo.pl sp. z o.o. nie odpowiada:

 a) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta przez Użytkownika,

 b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,

 c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta,

 d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Kontrahentów.

 3.7. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Kontrahenta, Kontrahent będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.

 3.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez Ceneo.pl sp. z o.o. na stronach Serwisu Ceneo (w tym na stronach dotyczących określonego Towaru lub usługi) jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu Internetowego jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu Internetowego.

 3.9. Użytkownik o statusie konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży określonego Towaru prezentowanego w Serwisie Ceneo i na skutek działania Sklepu Internetowego, które było niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, poniósł szkodę w związku z tą transakcją może dochodzić rekompensaty na zasadach określonych w regulaminie POK.

 3.10. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu Ceneo, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie Ceneo, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Ceneo, przysługują Ceneo.pl sp. z o.o. lub podmiotom trzecim.

 3.11. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.

 3.12. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Ceneo.pl sp. z o.o.

 3.13. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie Ceneo.

 3.14. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień lub newslettera dostępnych jako element Usług w ramach Serwisu Ceneo, w tym wskazanych w pkt 3.3. Regulaminu, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Ceneo.pl sp. z o.o. z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie Ceneo.

 3.15. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie Ceneo (opinie, zdjęcia, avatary) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje. Treści, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą być prezentowane przez podmioty współpracujące z Ceneo.pl sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów, w szczególności w ramach prowadzonych przez nie serwisów czy aplikacji internetowych (uwzględniając aplikacje mobilne) jak i widgetów.

 3.16. Umieszczone przez Użytkownika zdjęcia nie mogą zawierać:

 a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

 b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza Ceneo.pl sp. z o.o.,

 c) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,

 d) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników lub osób trzecich,

 e) treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, lub uprawnienia osób trzecich, o których mowa w punkcie 3.15.

 3.17. Poprzez umieszczenie zdjęcia lub avatara w Serwisie Ceneo, Użytkownik zezwala Ceneo.pl sp. z o.o. na nieodpłatne korzystanie ze zdjęcia lub avatara oraz ich publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez Ceneo.pl sp. z o.o. dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie, a także na blokadę publikacji lub usunięcie zdjęcia lub avatara z Serwisu w przypadku złamania postanowień Regulaminu, w szczególności punktu 3.16 powyżej.

 

4. REJESTRACJA

4.1. Użytkownicy mają możliwość:

 a) korzystania z Serwisu Ceneo bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub

 b) dokonania rejestracji i założenia Konta w Serwisie Ceneo za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie Ceneo i logowania się w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie Ceneo, a także mają możliwość,

 c) logowania się do Konta w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych, w tym m.in. Google, Facebook oraz Allegro.

 4.2. Rejestracja w Serwisie Ceneo następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie Ceneo danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu Ceneo oraz Serwisu Ceneolokalnie. Z momentem rejestracji lub logowania Ceneo.pl z o.o. zobowiązana jest do świadczenia względem Użytkownika Usługi cyfrowej w postaci Konta w Serwisie Ceneo.pl sp. z o.o.

 4.3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę zablokowania Konta Użytkownika jak również podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo.pl sp. z o.o.

 4.4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres, e-mail potwierdzający rejestrację i tym samym założenie Konta w Serwisie Ceneo oraz inne wymagane prawem informacje. Rezygnacja z rejestracji w Serwisie Ceneo (rozwiązanie Umowy) możliwa jest przez pomocy linku umieszczonego w wiadomości e-mail Serwisu Ceneo (potwierdzeniu rejestracji) lub poprzez wysłanie wiadomości na zasadach opisanych w punkcie 10.2. Uzyskanie dostępu do Konta równoznaczne jest z wykonaniem przez Ceneo.pl sp. z o.o. zobowiązania do dostarczenia Usługi cyfrowej.

 4.5. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo.pl sp. z o.o. o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą dokonania czynności, o których mowa w zdaniu 1. punkcie 4.4. powyżej.

 4.6. Wraz z zawarciem Umowy w Serwisie Ceneo dla Użytkownika udostępniane jest Konto pozwalające między innymi na monitorowanie zamówień oraz ich historii w związku z realizacją przez Użytkownika usługi „Kup Teraz”, o której mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 4.7. Do korzystania z niektórych Usług może być konieczne dokonanie rejestracji w Serwisie Ceneo (w tym zalogowanie się w Serwisie Ceneo) lub zalogowanie się z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych, w tym Google, Facebook lub Allegro.

 4.8. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Serwis Ceneo. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.

 4.9. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w punkcie 4.5 powyżej umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik dokonał czynności, o których mowa w punkcie 5.1. poniżej.

 

5. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

 5.1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie Ceneo wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do Towaru w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, Sklepu Internetowego lub Oferty Handlowej oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników.

 5.2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.

 5.3. W celu zamieszczenia wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail, numeru zamówienia nadanego przez Kontrahenta podczas zakupu Towaru lub dowolnego oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim).

 5.4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać:

 a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

 b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza Ceneo.pl sp. z o.o.,

 c) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów,

 d) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem gdy dostępne w Serwisie Ceneo narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi w Serwisie Ceneo (np. formularze internetowe) dopuszczają wskazanie danych Użytkowników lub innych osób fizycznych i tylko w zakresie niezbędnym do skomentowania danego Towaru,

 e) treści podważających dobre imię, renomę Serwisu Ceneo lub innych Użytkowników,

 f) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Kontrahentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Kontrahentów, jak również na wiarygodność Serwisu Ceneo,

 g) treści nieodzwierciedlających rzeczywistego przebiegu danej transakcji.

 5.5. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

 5.6. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Ceneo.pl sp. z o.o. upoważniona jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:

 a) stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego samego numeru zamówienia),

 b) odnosi się do innego Kontrahenta niż opiniowany,

 c) odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana lub do innego Towaru, niż Towar opiniowany,

 d) jest wystawiona sobie przez Kontrahenta lub przez innego Kontrahenta,

 e) wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail,

 f) została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,

 g) odnosi się do wadliwego numeru zamówienia,

 h) narusza zasady określone w pkt 5.4. Regulaminu,

 i) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
 j) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,

 k) jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.,

 l) jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru, Sklepu Internetowego, Oferty Handlowej Kontrahenta lub z innych dostępnych źródeł.

 5.7. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie Ceneo, Użytkownik zezwala Ceneo.pl sp. z o.o. na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Ceneo.pl sp. z o.o., a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym. W szczególności dotyczy to opinii na temat Towarów lub Sklepów Internetowych oraz realizacji transakcji.

 5.8. Kontrahent poprzez narzędzia udostępnione przez Ceneo.pl sp. z o. o. i za jego pośrednictwem może skontaktować się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia, sprostowania, zmiany lub usunięcia treści wypowiedzi.

 

6. WYSZUKIWARKA TANIOMANIA.PL

 6.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do użytkowników Internetu korzystających z wyszukiwarki Taniomania.pl i/lub korzystających z serwisu Ceneolokalnie.

 6.2. Wyszukiwarka Taniomania.pl jest narzędziem umożliwiającym wyszukiwanie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe i prezentowanych w Serwisie Ceneo. Wyszukiwanie może być dokonywane w szczególności według: kategorii produktowej, nazwy lub modelu Towaru lub frazy powiązanej z określonymi Towarami.

 6.3. Ceneo.pl sp. z o.o. podejmować będzie starania mające na celu ciągłe poszerzanie zasobów wyszukiwarki Taniomania.pl i polepszanie jakości wyników wyszukiwania.

 6.4. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo usuwania z wyników wyszukiwania tych wyników (w tym stron, serwisów lub domen Sklepów Internetowych), które:

 a) zawierają treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,

 b) stanowią przekierowanie na inną stronę niż strona Sklepu Internetowego bądź zawierają (w tym prezentują) – także w zmodyfikowany sposób – treść innej strony internetowej.

 6.5. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu Ceneolokalnie zawarte zostały w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

7. USŁUGI CYFROWE

7.1.    Ceneo.pl sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia Usług cyfrowych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

7.2.    Usługi cyfrowe dostarczane są w sposób ciągły, chyba, że co innego wynika z postanowień odnoszących się do danej Usługi cyfrowej.

7.3.    O wszelkich aktualizacjach dotyczących Usług cyfrowych, z uwzględnieniem ust. 4 poniżej, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usług cyfrowych z Umową Ceneo.pl sp. z o.o. będzie odpowiednio informować Użytkownika.

7.4.    W przypadku powiadomienia Użytkownika o dostępności aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, bądź też w przypadku niezainstalowania lub niewłaściwej instalacji aktualizacji niewynikającej z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Ceneo.pl sp. z o.o., Ceneo.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z Umową. 

7.5.    Ceneo.pl sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom korzystającym z Usług cyfrowych wsparcie techniczne oraz w zakresie aktualizacji. Wszelkie problemy lub pytania w tym zakresie Użytkownik może kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny na: www.info.ceneo.pl/kontakt.

 

8.    OCHRONA PRYWATNOŚCI

8.1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z Usług, jest Ceneo.pl sp. z o.o.

8.2.    Administratorami danych osobowych Kupujących dokonujących zamówień Towarów bądź realizujących umowę zawartą z Kontrahentem są także Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia mu zawarcia i wykonywania umowy z Kupującym. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kupującego z Kontrahentem.

8.3.    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane Ceneo.pl sp. z o.o. w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Allegro, Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych do logowania się w serwisach zewnętrznych.

8.4.    Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail i nazwy Użytkownika stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.

8.5.    Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, przetwarzane są przez Ceneo.pl sp. z o.o. w celach wskazanych w pkt. 3.3 Regulaminu.

8.6.    Ceneo.pl sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Ceneo.pl sp. z o.o.

8.7.    Ceneo.pl sp. z o.o. zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.

8.8.    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. – podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie Ceneo.pl sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług przez Ceneo.pl sp. z o.o.

8.9.    Ceneo.pl sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Ceneo w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie Ceneo.

8.10.  Ceneo.pl sp. z o.o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Ceneo używane są przez Ceneo.pl sp. z o.o. pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Ceneo. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Ceneo.pl sp. z o.o. informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Ceneo może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Sposób oraz zakres działań Ceneo.pl sp. z o.o. z wykorzystaniem plików „cookies” opisany został w Polityce plików cookies dostępnych pod linkiem: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies/

 

9. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU CENEO

 9.1. Ceneo.pl sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Ceneo. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Ceneo.pl sp. z o.o. podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane w sekcji „Aktualności”, do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej Serwisu Ceneo.

 9.2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Ceneo.pl sp. z o.o. w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.

 9.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu Ceneo związanych z porównywaniem cen oraz możliwością dokonania zakupu w ramach usługi „Kup Teraz”.

 9.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu Ceneo inny niż wskazany w powyższym pkt. 9.3.

 

 

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 10.1. Ceneo odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie w nim określonym.

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu Ceneo.
 10.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Ceneo.pl sp. z o.o. – Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 A, 54 – 202 Wrocław bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@ceneo.pl.
 10.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ceneo.pl sp. z o.o. zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 10.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Ceneo.pl sp. z o.o. prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

 10.5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

 10.6. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta, od którego Towar pochodzi.

 


11. ROZWIĄZANIE UMOWY


 11.1. Świadczenie usług przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.

 11.2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres Ceneo.pl sp. z o.o., – Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 A, 54 – 202 Wrocław lub za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: https://www.ceneo.pl/My-Account/ManageUserData

 11.3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Ceneo.pl sp. z o.o. w trybie natychmiastowym gdy:

 a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub

 b) stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub

 c) działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Ceneo.pl sp. z o.o. lub w inny sposób istotnie szkodzą Ceneo.pl sp. z o.o.

 11.4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Ceneo.pl sp. z o.o. uprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 12.1.
Z zastrzeżeniem pkt 12.11 - 12.13 W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Ceneo.pl sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu Ceneo, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie Ceneo oraz logujących się w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych – także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.

12.11. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z niżej podanych przyczyn:

a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na Usługę;

b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;

c. usprawnienie działania Usługi i obsługi Użytkowników;

d. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;

e. zmiany w polityce prywatności;

f. zapobieganie nadużyciom;

g. względy bezpieczeństwa;

h. zmiany technologiczne i funkcjonalne;

i. zmiany redakcyjne.

12.12. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 12.11 istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Ceneo.pl sp. z o.o. zobowiązany jest poinformować Użytkownika o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawach, o których mowa w pkt 11.13 z odpowiednim wyprzedzeniem – nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia terminu dokonania zmiany. 

12.13. W przypadku, o którym mowa w pkt 12.12 powyżej Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż zmiana.

12.2. Z zastrzeżeniem pkt 12.11- 12.13 Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Ceneo.pl sp. z o.o., nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Ceneo oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w punkcie 12.1.

12.3. Z zastrzeżeniem pkt 12.11 - 12.13 w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w punktach 11.1. i 11.2.
 12.4. Kupujący, którzy rozpoczęli korzystanie z usługi „Kup Teraz” przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizują daną transakcje w ramach „Kup Teraz” na zasadach dotychczasowych.

 12.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 12.6. W sprawach dotyczących korzystania z Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro.

 12.7. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.

 12.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, o których mowa w pkt 12.7. pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.
 12.9. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres
odr@ceneo.pl.

 11.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW CENEO

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI „KUP TERAZ” DLA KUPUJĄCYCH

1. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI „KUP TERAZ”


 1.1. Usługa „Kup Teraz” świadczona jest przez Ceneo.pl sp. z o.o. w Serwisie Ceneo.
 1.2. Usługa „Kup Teraz” umożliwia Użytkownikom nabywanie Towarów pochodzących ze Sklepów Internetowych na stronach Serwisu Ceneo (bez konieczności rejestrowania się w każdym Sklepie Internetowym, z którego pochodzi nabywany Towar) lub od Kontrahentów nieprowadzących Sklepu Internetowego, którzy prezentują swoje Towary w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.

 1.3. Transakcja sprzedaży w ramach „Kup Teraz” odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Załączniku, Regulaminie, regulaminie Kontrahenta oraz według obowiązujących przepisów prawa.

 1.4. Przed dokonaniem zakupu Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Kontrahenta, od którego nabywany Towar pochodzi. Zapoznanie się z regulaminem Kontrahenta możliwe jest w trakcie składania zamówienia.

 1.5. Kupujący ma możliwość dokonywania zamówień w ramach usługi „Kup Teraz” przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu oraz 365 dni w roku z zastrzeżeniem postanowień dotyczących przerw technicznych oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej.


2. ZASADY NABYWANIA TOWARÓW W RAMACH „KUP TERAZ”


 2.1. W przypadku Użytkownika niezarejestrowanego w Serwisie Ceneo lub niezalogowanego danymi z innych serwisów (na zasadach opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu) możliwość dokonania zakupu w ramach „Kup Teraz” następuje po wypełnieniu elektronicznego formularza obejmującego w szczególności dane takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. Dane wskazywane przez Kupującego muszą być pełne, aktualne oraz nie naruszać praw osób trzecich. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna potwierdzająca prawidłowe jego wypełnienie oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

 2.2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, następuje zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo.pl sp. z o.o. o na świadczenie usługi „Kup Teraz”.

 2.3. Użytkownik niezarejestrowany lub niezalogowany danymi z innych serwisów będący konsumentem, który zawarł umowę z Ceneo.pl sp. z o.o. o na świadczenie usługi „Kup Teraz” może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Zasady odstąpienia od umowy , w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

 2.4. Kupujący posiadający już Konto może modyfikować dane w związku z transakcją, w szczególności podać inny adres dostawy.

 2.5. Dokonując zakupu w ramach „„Kup Teraz”” Kupujący korzysta z wirtualnego koszyka. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu gromadzenie wybranych Towarów przed ich zamówieniem, przeliczanie ich wartości oraz kosztów dostawy. Przed złożeniem zamówienia Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Towarów lub ich usuwanie.

 2.6. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu, Kupujący zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień. Formularz zamówienia może składać się z formularzy jednostkowych, służących do określenia:

 a) adresu dostawy,

 b) sposobu dostawy,

 c) sposobu dokonania płatności za Towar,

 d) formy dowodu zakupu,

 e) akceptacji niniejszego Załącznika oraz regulaminów Sklepów Internetowych, z których Towar pochodzi.

 2.7. W przypadku Kupujących posiadających Konto, Towar zostanie przesłany na adres przypisany do Konta, chyba że Kupujący wskaże inny adres dostawy.

 2.8. Złożenie zamówienia wymaga wskazania przez Kupującego wszelkich niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji danych, a także dokonania akceptacji stosownych regulaminów.

 2.9. Z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego, jego dane osobowe, objęte formularzem zamówienia lub przypisane do Konta, które służą realizacji transakcji, są udostępniane Sklepom Internetowym z których Towary pochodzą, w zakresie niezbędnym do umożliwienia Kupującemu złożenia zamówienia i realizacji umowy zawartej z Kontrahentem.

 2.10. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Kontrahentowi (sprzedawcy).

 2.11. Po potwierdzeniu płatności za Towar (ewentualnie po wybraniu opcji – płatność przy odbiorze) Kupujący otrzymuje w drodze korespondencji elektronicznej wiadomość od Serwisu Ceneo o przekazaniu zamówienia do realizacji przez właściwych Kontrahentów.

 2.12. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.11 powyżej następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem.

 2.13. W przypadku zamówień opłacanych z góry, które nie zostaną opłacone przez Kupującego w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia, jak również w przypadku, gdy Kontrahent w ciągu 14 dni od opłacenia przez Kupującego zamówienia nie przyjmie zamówienia do realizacji (punkt 2.11), zamówienie takie jest anulowane, a kwota zamówienia (cena wraz z kosztami dostawy) jest zwracana Kupującemu za pośrednictwem Operatora płatności.

 2.14. Płatności za nabywane Towary (cena oraz koszty dostawy) mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie Ceneo w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez Operatora płatności w ramach Usługi płatniczej.

 2.15. Wszystkie wskazane w Serwisie Ceneo ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy Towaru do Kupującego wskazywane są odrębnie.

 2.16. Kupujący dokonuje zakupu Towaru według cen oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

 2.17. W przypadku, gdy Kupujący zamówił Towary od różnych Kontrahentów, dostawa nastąpi od każdego Kontrahenta odrębnie w terminie i na zasadach określonych przez Kontrahenta na adres wskazany przez Kupującego. Niektóre Sklepy Internetowe umożliwiają odbiór osobisty Towaru, o czym Kupujący zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia.


3. USŁUGI PŁATNICZE


 3.1. Kupujący dokonując wyboru formy płatności w ramach usługi „Kup Teraz” ma możliwość skorzystania z Usługi płatniczej świadczonej przez Operatora płatności.

 3.2. W ramach Usługi płatniczej Operator płatności obsługuje:

 a) płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,

 b) płatności dokonywane w pieniądzu polskim w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych.

 c) płatności dokonywane za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z Operatorem płatności w ramach realizacji Usługi płatniczej.


4. OCHRONA PRYWATNOŚCI


 4.1. Administratorami danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z usługi „Kup teraz:” są Ceneo.pl sp. z o.o., Operator płatności oraz Kontrahent. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kupującego z Kontrahentem.

 4.2. Administratorami danych osobowych Kupującego, który zamawia Towary bądź realizuje umowę zawartą z Kontrahentem są: Ceneo.pl sp. z o.o. w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia złożenia zamówienia Towaru i wykonania umowy zawartej przez Kupującego z Kontrahentem; Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności; oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towaru. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi, usługi Operatora płatności lub umowy Kupującego z Kontrahentem.

 4.3. Dane Osobowe Kupującego, względem których Ceneo.pl sp. z o.o. jest administratorem, są udostępniane Kontrahentowi celem zawarcia – na żądanie Kupującego – umowy i wykonania umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym Kontrahenta lub znajdujących się w Ofercie Handlowej Kontrahenta zawartej miedzy Kupującym a Kontrahentem w związku ze świadczeniem Usług przez Ceneo.pl sp. z o.o.

 4.4. Dane Osobowe Kupującego, względem których Ceneo.pl sp. z o.o. jest administratorem, są udostępniane Operatorowi Płatności celem umożliwienia Kupującemu uiszczenia płatności na rzecz Kontrahenta za zamówiony Towar.

 4.5. Dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane przez Kontrahenta i Operatora płatności do Ceneo.pl sp. z o.o. w zakresie ,w jakim jest to konieczne do świadczenia Usług przez Ceneo.pl sp. z o.o.

 4.6. Udostępnianie danych osobowych Kupującego między administratorami obejmuje dane osobowe Kupującego niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.3 – 4.5. Regulaminu.

 4.7. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku ze świadczeniem Usług przez Ceneo.pl sp. z o.o. Podanie danych osobowych przez Kupującego w zakresie imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail celem doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży Towaru jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Kupującego stanowić będzie przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży. W innym zakresie podanie danych osobowych Kupującego jest dobrowolne.

 4.8. Administratorzy zapewniają Kupującemu realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Kupujący jest uprawniony do wykonania przysługujących mu uprawnień wnosząc odpowiednie żądanie do danego administratora.

 4.9. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Kupującego mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie Ceneo.pl sp. z o.o., Operatora płatności lub Kontrahenta czynności związane z realizowaną na rzecz Kupującego Usługą.

 4.10. Administratorzy zabezpieczają dane osobowe Kupującego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Kupującego, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznymi i programistycznym w szczególności systemy szyfrowania danych.

 


5. REKLAMACJE


 5.1. Kupujący może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach „Kup Teraz”, w tym reklamacje dotyczące usług Operatora płatności.

 5.2. Reklamacje kierowane do Ceneo.pl sp. z o.o. składa się oraz rozpatrywane będą na zasadach określonych w punkcie 10 Regulaminu (Postępowanie reklamacyjne), z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

 5.3. W przypadku skierowania do Ceneo.pl sp. z o.o. reklamacji dotyczącej Usług płatniczych, reklamacja taka zostanie przekazana Operatorowi Płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany poprzez przesłanie na jego adres e-mail stosownego powiadomienia. W takiej sytuacji okres rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o 7 dni.

 5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail przypisany do Konta Kupującego.

 5.5. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy sprzedaży należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta. Reklamacje takie nie będą rozpatrywane przez Ceneo.pl sp. z o.o.6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 6.1. Świadczenie usług przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach usługi „Kup Teraz” dla Użytkowników niezarejestrowanych w Serwisie Ceneo lub niezalogowanego danymi z innych serwisów (na zasadach opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu) ma charakter terminowy i trwa przez okres nabycia Towaru pochodzącego od Kontrahenta prezentującego swoją ofertę na stronach Serwisu Ceneo.
 6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 6.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Załącznikiem i Regulaminem stosuje się regulamin Kontrahenta.
 6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem oraz Regulaminem zastosowanie znajduje regulamin Kontrahenta.

 6.5. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Ceneo.pl sp. z o.o. oraz dla umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Operatorem płatności, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach „Kup Teraz” lub Usługi płatniczej na warunkach określonych w niniejszym Załączniku jest prawo polskie.

 6.6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach usługi „Kup Teraz” lub przez Operatora płatności w ramach Usługi płatniczej będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , podając nasz adres odr@ceneo.pl.


ZAŁĄCZNIK NR 2 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Z CENEO ORAZ ODSTĄPIENIU UMOWY KUP TERAZ – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z postanowieniami pkt 4.9 Regulaminu . Aby odstąpić od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: kontakt@ceneo.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (dokonałeś czynności, o których mowa w punkcie 5.1. Regulaminu)


________________________________________

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
na adres:          Ceneo.pl sp. z o.o.

ul. Legnicka 48 A

54-202 Wrocław


kontakt@ceneo.pl


Ja ………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Ceneo.pl(*)/ w ramach KUP TERAZ(*) Data zawarcia umowy to ……….

(*) Niepotrzebne skreślić.
ZAŁĄCZNIK NR 3 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Ceneo.pl sp. z o.o. (dalej „Ceneo.pl”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 A. Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Ceneo.pl? Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ceneo.pl, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email iod@ceneo.pl. Możesz też skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 A, 54-202 Wrocław.


Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w Ceneo, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie z platformy Ceneo. Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od naszych kontrahentów, czyli podmiotów, od których możesz kupić towary bezpośrednio na Ceneo (w usłudze „Kup Teraz”) oraz od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione od naszych kontrahentów. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z kontrahentem (o przyjęciu Twojej oferty) czy informacje o statusie płatności. W przypadku logowania się do Serwisu Ceneo za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi nie mamy żadnej kontroli, np. Facebook, Google albo Allegro, pozyskujemy od nich dane wyłącznie w postaci ID twojego Konta w takim serwisie, Twój adres e-mail, imię i nazwisko, url Twojego avatara, a czasem (w przypadku Allegro) także nazwę firmy, numer NIP, adres (w tym miasto i kod pocztowy).

 

W jakim celu i na jakiej podstawie Ceneo.pl przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

• umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z Ceneo ;

• umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;

• umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach Ceneo;

• umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;

• zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;

• umożliwienia uczestnictwa w programie Klubu Łowcy Nagród;

• rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach Ceneo;

• realizacji Programu Ochrony Kupujących, jeżeli Twoja transakcja została objęta tym programem;

• obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;

• kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
• rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

 

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:
• analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych Ceneo.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;

• organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział;

• dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami Ceneo.pl;

• prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

• opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników Ceneo w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);

• windykacji należności;

• prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• zapewnienia obsługi usług płatniczych;

• zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

• dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,

• prowadzenia analiz statystycznych;

• przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Ceneo.pl jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

• organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);

• otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz u innych operatorów stron internetowych;

• zapisywania danych w plikach cookie;

• gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

 

Czy musisz podać Ceneo.pl swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będziesz zwycięzcą konkursu lub promocji i odbierzesz nagrodę, która wymaga rozliczenia podatkowego, a ponadto jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Ceneo.pl?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Ceneo.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Ceneo.pl sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Ceneo.pl, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub

wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Ceneo.pl są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.


Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu Ceneo.pl udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z Ceneo.pl), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na Ceneo. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.


Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Ceneo.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.


Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

Ceneo.pl przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkursów i programu Klubu Łowcy Nagród przetwarzamy przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych.

 

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Ceneo.pl przekazuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW CENEO

1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU CENEOLOKALNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW:

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU CENOLOKALNIE 1. Serwis Ceneolokalnie służy do wyszukiwania przez Użytkowników, według kryterium miejsca, w którym Użytkownik zamierza dokonać transakcji, ogłoszenia dotyczącego Towaru z odbiorem osobistym pochodzącej od Kontrahenta.

 2. Z serwisu Ceneolokalnie korzystać mogą Użytkownicy Serwisu Ceneo zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Ceneo nie jest sprzedawcą ani stroną jakichkolwiek transakcji lub czynności prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Kontrahentem.

 

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU CENEOLOKALNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ZAINTERESOWANYCH ZAMIESZCZONYMI OGŁOSZENIAMI

 1. Korzystanie z serwisu Ceneolokalnie przez Użytkowników w celu związanym z zamiarem dokonania transakcji w zakresie Towaru jest nieopłatne.

 2. Warunkiem korzystania z serwisu w zakresie, o którym mowa w pkt 1 powyżej jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 3. Funkcjonalność serwisu Ceneolokalnie zapewnia Użytkownikowi, który zamierza dokonać transakcji w zakresie Towaru, m. in.:

 a) uzyskiwanie informacji o dostępności Towarów oferowanych przez Kontrahenta w określonym przez Użytkownika miejscu, w którym zamierza on dokonać odbioru osobistego Towaru;

 b) porównywanie cen Towarów oferowanych przez Kontrahentów w miejscu, w którym zamierza on dokonać odbioru osobistego Towaru;

 c) zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów oraz Kontrahentów, którzy oferowali Towary do sprzedaży;

 d) dostęp do strony internetowej sklepów Kontrahentów, jeśli sklep Kontrahenta posiada taką stronę, których oferta Towarów prezentowana jest w Serwisie Ceneolokalnie;
 e) możliwość kontaktowania się z Kontrahentem, który oferuje Towar do sprzedaży za pomocą formularza kontaktowego.

 4. Dane umieszczane w serwisie Ceneolokalnie dotyczące Towarów oraz informacje na temat dostępności Towarów we wskazanym w ogłoszeniu punkcie odbioru pochodzą od Kontrahentów. Ceneo dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Ceneolokalnie były przedstawiane przez Kontrahentów zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności danych lub innych kwestii związanych z opisem Towaru, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Kontrahentem oferującym dany Towar.

 5. Ceneo nie odpowiada za:

 a) realizację zamówienia złożonego u Kontrahenta przez Użytkownika;

 b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta;

 c) jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów udostępnianych przez Kontrahentów.

 6. W przypadku niedostępności Towaru w oznaczonym w ogłoszeniu punkcie odbioru lub innych przeszkód występujących po stronie Kontrahenta oferującego Towar do sprzedaży, Kontrahent będzie indywidualnie kontaktował się z Użytkownikiem.

 7. Za opis Towaru widniejący w ramach Serwisu Ceneolokalnie odpowiada Kontrahent zamieszczający ogłoszenie. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru widniejącym na stronach Serwisu Ceneolokalnie przez Kontrahenta, a opisem znajdującym się na stronie internetowej Kontrahenta, wiążący dla Użytkownika i Kontrahenta jest opis Towaru umieszczony na stronie internetowej Kontrahenta.

 

3. ZAWIESZENIE I ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI W RAMACH SERWISU CENEOLOKALNIE

 1. Ceneo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Ceneolokalnie.

 2. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych nieprawidłowościami w działaniu sprzętu bądź oprogramowania, Ceneo podejmie działania zmierzające do ograniczenia, w jak najszerszym stopniu, negatywnych skutków zaistniałych nieprawidłowości technicznych, w stosunku do Użytkowników.

 3. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Ceneo w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
 4. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu Ceneolokalnie związanych z przeglądaniem Towarów.

 5. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu Ceneolokalnie inny niż wskazany w powyższym pkt 4.

 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Ceneo nie ponosi odpowiedzialności za jakość i rzetelność prezentowanych w Serwisie Ceneolokalnie Towarów, jak również za przebieg transakcji, składane oświadczenia woli.
 2. Ceneo nie jest w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Użytkownika z Kontrahentami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem ponoszą strony tej umowy w zakresie określonym przepisami prawa.

 3. Ceneo nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron Sklepu Internetowego Kontrahenta, zachowania Kontrahenta oraz osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników, w tym Kontrahentów zobowiązań wynikających z transakcji. Ceneo nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Kontrahenta lub Użytkowników stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu. Ceneo w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów, za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Kontrahenta a i inne strony transakcji zawieranych w Sklepie Internetowym, zdolność Kontrahenta do sprzedaży towarów i Usług oferowanych w Sklepie Internetowym oraz wypłacalność każdej ze stron transakcji. Ceneo może jednak inicjować działania, których celem jest zmierzanie do naprawienia szkody doznanej przez Użytkowników na skutek działania Kontrahenta.

 4. Ceneo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Kontrahenta wynikających z przerwania, zawieszenia lub odmowy świadczenia usługi Ceneolokalnie, jeżeli przerwanie, zawieszenie lub odmowa następuje zgodnie z Regulaminem. Zawieszenie bądź przerwanie świadczenia jakichkolwiek Usług w ramach Serwisu Ceneolokalnie z uwagi na przyczyny leżące po stronie Kontrahenta nie powoduje wstrzymania naliczania opłat.

 

5. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

 2. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ceneo a Użytkownikiem jest prawo polskie.