Regulamin Programu Ochrony Kupujących Ceneo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady Programu Ochrony Kupujących (POK), polegającego na przyznawaniu przez Ceneo.pl Sp. z o.o. rekompensat na rzecz Kupujących.

1.2. Rekompensaty w ramach Programu Ochrony Kupujących przyznawane są Kupującym o statusie Użytkownika , którzy nabyli Towar prezentowany w Serwisie Ceneo i na skutek nieuczciwego działania Sklepu Internetowego ponieśli szkodę związaną z tą transakcją. Rekompensata dotyczy wyłącznie transakcji dokonanej w usłudze KUP TERAZ.

1.3. Uzyskanie przez Kupującego rekompensaty uzależnione jest od spełnienia warunków, o których mowa w Regulaminie.

1.4. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Serwisu Ceneo ([/program-ochrony-kupujacych/regulamin-pok/)w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku lub nośniku w każdej chwili.


2. DEFINICJE

2.1. Ceneo.pl sp. z o.o. (Ceneo.pl) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48A, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986

2.2. KUP TERAZ – usługa oferowana w ramach Serwisu Ceneo polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego Sklepom Internetowym oferować Towary do zakupu z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych w Serwisie Ceneo, a Użytkownikom zawierać ze Sklepami Internetowymi umowy sprzedaży dotyczące tych Towarów, bezpośrednio ze stron Serwisu Ceneo (bez konieczności przechodzenia i rejestrowania się na stronach internetowych Sklepów Internetowych).

2.3. Kupujący – Użytkownik, który dokonał zakupu Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.4. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Ochrony Kupujących Ceneo dla Kupujących.

2.5. Serwis Ceneo – prowadzony przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w domenie ceneo.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe, a przy zastosowaniu niezbędnych implementacji, także umożliwianiu zawierania umów sprzedaży tych Towarów.

2.6. Sklep Internetowy – podmiot będący administratorem sklepu internetowego współpracującego z Ceneo.pl Sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo, który stanowi zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalający Użytkownikom na dokonywanie zakupu Towarów przez Internet.

2.7. Towar – produkt lub usługa prezentowane w Serwisie Ceneo i oferowane przez Sklepy Internetowe.

2.8. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu Ceneo. Pojęcie to określa zarówno Kupujących jak i sklepy Internetowe.


3. WARUNKI PRZYZNAWANIA REKOMPENSAT KUPUJĄCYM

3.1. Ceneo.pl Sp. z o.o. umożliwia Kupującym ubieganie się o rekompensatę w przypadku gdy, dokonując zakupu Towaru w ramach usługi KUP TERAZ Kupujący:

a. zapłacił za Towar, ale go nie otrzymał,

b. otrzymał Towar, który w zasadniczy sposób różni się od Towaru nabywanego (opisanego przez Sklep Internetowy) tj. jego funkcjonalność i wartość jest znacznie niższa.

3.2. Rekompensata obejmuje wartość straty poniesionej przez Kupującego, nie wyższej jednak niż cena zakupionego Towaru wraz z kosztem przesyłki, z zastrzeżeniem ustępu 3.3.

W przypadku określonym w ustępie 3.1 lit. b rekompensata obejmuje wartość straty poniesionej przez Kupującego, nie wyższej jednak niż 50% ceny zakupionego Towaru wraz z kosztem przesyłki, z zastrzeżeniem ustępu 3.3.

3.3. Każdorazowo wysokość rekompensaty wynosić może nie więcej niż 10.000 złotych w odniesieniu do jednej transakcji, niezależnie od liczby nabywanych w ramach tej transakcji Towarów.

3.4. Transakcja objęta jest Programem Ochrony Kupujących o ile Kupujący potwierdzi taką wolę za pomocą linka akceptacyjnego wysyłanego Kupującemu na jego adres e-mail. Ważność linka akceptacyjnego wynosi 24 godziny od daty złożonego zamówienia.


4. WYŁĄCZENIA

4.1. Rekompensata nie zostanie przyznana jeśli:

a. Kupujący nie dopełnił wszystkich formalności objętych niniejszym Regulaminem, w tym nie potwierdził udziału w Programie Ochrony Kupujących na zasadach opisanych w punkcie 3.4.;

b. transakcja została zrealizowana na zasadach innych, niż określono w niniejszym Regulaminie;

c. Kupujący nie wskazał prawidłowych danych adresowych lub danych do kontaktu;

d. szkoda została zrekompensowana przez Sklep Internetowy poprzez zwrot należności, wypłatę odszkodowania lub w inny sposób (np. poprzez udzielenie rabatu, przesłanie za zgoda Kupującego innego, zamiennego Towaru, rekompensatę w związku z ubezpieczeniem karty kredytowej);

e. Towar zgodnie z przepisami nie został dopuszczony do obrotu;

f. Towar został bezpośrednio wydany do rąk Kupującego bądź przekazany za pośrednictwem podmiotu niebędącego operatorem pocztowym lub profesjonalnym przewoźnikiem;

g. płatności za Towar dokonano gotówką przy odbiorze osobistym, lub bezpośrednio na konto sklepu;

h. miejsce odbioru Towaru znajdowało się poza granicami Polski;

i. Towar uległ zniszczeniu lub został zagubiony podczas transportu z winy przewoźnika;

j. Sklep Internetowy stał się niewypłacalny ze względu na ogłoszenie jego upadłości lub likwidacji;

k. szkoda powstała w wyniku zdarzenia losowego lub siły wyższej np. klęski żywiołowej, katastrofy, zamieszek itp.;

l. w chwili zakupu sprzedający miał przewagę opinii negatywnych i/lub neutralnych nad pozytywnymi;

m. kupujący działał z intencją nabycia towaru, którego cena na Ceneo.pl różniła się o 10% średniej ceny tego towaru na Ceneo.pl;

n. Oferta Sklepu nie była zgodna z Regulaminem Współpracy z Serwisem Ceneo.pl.


5. PROCEDURA ZGŁOSZENIOWA

5.1. W celu uzyskania rekompensaty Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia w formie elektronicznej wniosku o przyznanie i wypłatę rekompensaty oraz do akceptacji regulacji stosowanych w Serwisie Ceneo i wskazanych w formularzu wniosku, w tym akceptacji Regulaminu. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych Serwisu Ceneo. Wniosek powinien obejmować w szczególności dane Kupującego oraz szczegółowy opis transakcji.

5.2. Kupujący uprawniony jest do złożenia jednego wniosku w odniesieniu do jednej transakcji.

5.3. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę przez nieuczciwe działanie Sklepu Internetowego w zakresie transakcji objętej zgłoszeniem. W formularzu wniosku określonym w ustępie 5.1 należy wskazać sygnaturę akt (sygnaturę wszczętej sprawy karnej) tj. stosowny nr RDS bądź DS oraz podmiot prowadzący postępowanie karne (konkretną jednostkę policji lub prokuraturę).

5.4. Wniosek o przyznanie i wypłatę rekompensaty należy złożyć nie wcześniej niż po upływie 30 dni i nie później niż po upływie 120 dni od dnia transakcji.

5.5. Dane w formularzu wniosku winny być zgodne z prawdą i odpowiadać stanowi faktycznemu na chwilę składania wniosku.


6. PROCEDURA WERYFIKACYJNA

6.1. W celu weryfikacji autentyczności informacji oraz danych wskazanych przez Kupującego we wniosku, Ceneo.pl Sp. z o.o. może skontaktować się z Kupującym oraz zażądać dodatkowych dokumentów i materiałów uwiarygodniających przebieg zdarzeń. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości w zakresie zasadności roszczenia Kupującego bądź nieścisłości w przedstawionym opisie transakcji, Ceneo.pl Sp. z o.o. ma prawo odmówić przyznania bądź wypłacenia rekompensaty.

6.2. W ramach rozpoznawania wniosku Ceneo.pl Sp. z o.o. wzywa Sklep Internetowy do zajęcia stanowiska w sprawie transakcji, której wniosek dotyczy. W przypadku braku zajęcia przez Sklep Internetowy stanowiska w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 7 dni) Ceneo.pl Sp. z o.o. wyda decyzję na podstawie zebranych w sprawie materiałów. W przypadku uzyskania od Sklepu Internetowego materiałów potwierdzających brak winy Sklepu Internetowego, Ceneo.pl Sp. z o.o. może wstrzymać się z wypłatą rekompensaty.

6.3. Kupujący zobowiązany jest nie później niż w terminie 90 dni od uzyskania decyzji o przyznaniu rekompensaty, do wydrukowania formularza, do którego link jest przesłany Kupującemu na adres e-mail oraz podpisania zamieszczonego w nim oświadczenia o zgodności podanych danych ze stanem faktycznym. Formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny Ceneo.pl Sp. z o.o. Sp. z o.o. – CENEO.pl, Legnicka 48 A, 54-202 Wrocław, z dopiskiem: „POK”.

6.4. Wymagane załączniki, o których mowa w ust. 6.3. to:

a. kserokopia obu stron dowodu osobistego Kupującego z czytelnym numerem i serią dowodu osobistego, numerem PESEL oraz adresem zameldowania;

b. kserokopia postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa;

c. dokument potwierdzający wpłatę należności za Towar (cenę oraz ewentualnie koszty przesyłki) na rachunek bankowy Sklepu Internetowego;

d. podpisane oświadczenie o cesji wierzytelności (według przesłanego wzoru).

6.5. Ceneo.pl Sp. z o.o. podejmuje decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu rekompensaty

w terminie 30 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza wniosku. Kupujący jest informowany o podjętej decyzji drogą poczty elektronicznej. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego dalszej procedury Kupującemu nie zostanie wypłacona rekompensata, pomimo uprzedniej decyzji o jej przyznaniu. W takiej sytuacji cofnięte zostaną skutki cesji, o której mowa w punkcie 6.7. (cesja zwrotna).

6.6. W drodze korespondencji elektronicznej Kupujący zostanie zobowiązany do potwierdzenia w terminie 21 dni numeru rachunku bankowego, na który rekompensata ma zostać przekazana. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku, przyjmuje się, że Kupujący zrezygnował z rekompensaty.

6.7. Z chwilą przyznania rekompensaty w ramach Programu Ochrony Kupujących, kupujący przenosi na Ceneo.pl Sp. z o.o. przysługujące mu wierzytelności względem Sklepu Internetowego. Przeniesienie wierzytelności następuje do wysokości wypłaconej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. rekompensaty.


7. DODATKOWE OBOWIĄZKI i PRAWA KUPUJĄCYCH

7.1. Po złożeniu wniosku o przyznanie i wypłatę rekompensaty Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Ceneo.pl Sp. z o.o. o wystąpieniu jakichkolwiek zdarzeń wpływających na odpowiedzialność Sklepu Internetowego lub zasadność wypłaty rekompensaty – w szczególności w sytuacji naprawienia szkody w postępowaniu karnym, otrzymania jakiejkolwiek innej rekompensaty (w całości lub części) ze strony Sklepu Internetowego lub innego podmiotu, pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

7.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że naruszenie zobowiązania określonego w punkcie 7.1. może zostać uznane jako wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia rekompensaty.

7.3. Jeżeli po wysłaniu formularza wniosku sprawa bez udziału Ceneo.pl Sp. z o.o. zostanie rozstrzygnięta na korzyść Kupującego, np. poprzez otrzymanie przez niego Towaru lub zwrot pieniędzy przez Sklep Internetowy, rekompensata nie zostanie wypłacona.

7.4. Jeżeli po wpłaceniu rekompensaty Kupujący otrzyma ze strony Sklepu Internetowego jakiekolwiek świadczenie bądź odszkodowanie stanowiące rekompensatę, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego – nie później niż w terminie 7 dni – zwrotu otrzymanej od Ceneo.pl Sp. z o.o. rekompensaty.

7.5. Od decyzji Ceneo.pl Sp. z o.o. w sprawie odmowy przyznania rekompensaty przysługuje zażalenie do Pełnomocnika Programu Ochrony Kupujących. Decyzja Pełnomocnika Programu Ochrony Kupujących ma moc ostateczną. Zażalenie należy przesłać w drodze korespondencji na adres: Ceneo.pl Sp. z o.o. Sp. z o.o. – Legnicka 48 A, 54-202 Wrocław z dopiskiem: „zażalenie POK” Zażalenie zostanie rozpoznane w ciągu 14 dni.


8. DANE OSOBOWE

8.1. Ceneo.pl sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Uczestników. W szczególności Ceneo.pl sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne służące bezpieczeństwu danych osobowych Uczestników, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa.

8.2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Ceneo.pl sp. z o.o. w celu realizacji założeń Programu Ochrony Kupujących określonych w Regulaminie, tj. w celu:

a) weryfikacji autentyczności informacji oraz danych wskazanych przez Kupujących we wniosku o przyznanie rekompensaty;

b) kontaktowania się z Kupującymi w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie rekompensaty;

c) przyznania rekompensaty.

8.3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym Uczestników, określa Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo. W sprawach nieuregulowanych w powyższych dokumentach zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

9.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Regulaminu świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

9.3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania Regulaminu będzie rozpatrywał sąd powszechny.

9.4. W przypadku zmiany Regulaminu, Ceneo.pl Sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu Ceneo, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie Ceneo oraz logujących się w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych – także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.

9.5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Ceneo.pl Sp. z o.o., nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Ceneo oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w punkcie 9.4. Regulaminu.

9.6. Wnioski o przyznanie i wypłatę rekompensaty, złożone przez Kupujących przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu, będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

9.7. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości regulacji ujętych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.